Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Medlemmer Sekretariat Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden Vedtægter
  
 

Realkreditankenævnet                  Udskriv siden

Hvad er Realkreditankenævnet?


Realkreditankenævnet godkendes af erhvervs- og vækstministeren for 3 år ad gangen til at behandle klager over realkreditinstitutter, der er etableret i Danmark. En klage mod et realkreditinstitut, der er etableret i udlandet, kan tillige behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.
Ankenævnet er anmeldt til EU-Kommissionen og er opført på en liste over alternative tvistløsningsorganer (ATB). På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her.


Hvilke klager kan Realkreditankenævnet behandle?


Realkreditankenævnet kan behandle klager over realkreditinstitutter.

Klagen kan vedrøre ethvert retsspørgsmål i forholdet mellem kunden og instituttet. Der skal dog foreligge en formueretlig tvist, hvilket vil sige, at uenigheden skal angå et økonomisk mellemværende. Klager, der alene går på etiske spørgsmål, falder uden for Nævnets kompetence. Når Nævnet behandler en formueretlig tvist, indgår dog kravene i lov om finansiel virksomhed til god skik i den samlede bedømmelse af sagen.

Som udgangspunkt kan alene klager fra private behandles. Klager fra mindre erhvervsdrivende kan dog i særlige tilfælde tillige behandles.

Hvilke klager afviser Ankenævnet som udgangspunkt?


Ankenævnet skal afvise:

  • Sager, som er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag En voldgiftskendelse er dog kun bindende, såfremt klageren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

  • Klager, der hører under, er under behandling ved eller har været behandlet af et andet privat ankenævn, et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, eller et udenlandsk tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller en domstol.


Ankenævnet kan endvidere afvise at behandle en sag, hvis:

  • Klagen angår et realkreditinstitut, der er etableret i såvel Danmark som i et eller flere andre lande, og sagen har en større tilknytning til et andet land.

  • Klageren ikke forudgående forgæves har søgt at opnå en tilfredsstillende ordning med realkreditinstituttet, dog således at Ankenævnet kan indlede behandling af en klagesag, såfremt realkreditinstituttet har afvist klagen, eller der ikke inden for 5 uger fra modtagelsen af en klage er opnået forlig med klageren.

  • Klagen vedrører et erhvervsengagement.

  • Klagen er useriøs eller unødig.

  • Klagen på grund af sin principielle juridiske karakter, usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger, eller af andre særlige grunde findes uegnet til behandling i Ankenævnet.

  • Behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre Ankenævnet i at fungere effektivt.


  • Læs mere om Realkreditankenævnet

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk