Links Kontakt os Søg Til forsiden English
Om ankenævnet Klageskema Klagevejledning Kendelser Publikationer Sådan klager du Aktuel info Nyhedstilmelding Til forsiden
 
 

Klageformular


Inden De klager til Realkreditankenævnet, skal De have klaget til realkreditinstituttet, og instituttet skal have afvist Deres klage.

Klageformularen bedes sendt til Realkreditankenævnet. Klagegebyr på 200 kr. incl. moms bedes betalt ved fremsendelsen af klagen.

Gebyret modtager De retur, hvis klagen afvises,
eller De får medhold i denne.

I vedlagte klagevejledning kan De læse mere om klagesagsbehandlingen ved Realkreditankenævnet.

Download klageformularen som PDF-dokument til manuel udfyldning.
Klagerens navn
Telefon arbejde    privat
E-mail
Klagerens bopæl
Bankkonto (reg - og konto) hvortil evt. tilbagebetaling af klagesagsgebyr kan ske
*Udfyldes kun, hvis De ønsker, at en anden skal repræsentere Dem i klagesagen (advokat, fuldmægtig m.v.):
*Repræsentant titel og navn:
*Repræsentantens Tlf.nr: E-mail:
*Repræsentantens adresse
Den omhandlede
ejendoms adresse
Den omhandlede
ejendoms matr.nr
    Ejerlav: 
Det indklagede realkreditinstituts navn
Eventuelt ejendomsnummer eller pantnummer i realkreditinstituttet
Har De i forbindelse med Deres klage til realkreditinstituttet været i kontakt med instituttets klageansvarlige? Ja      Nej
Hvori består klagen? (Kort beskrivelse af sagsforløb vedlagt eventuelle bilag)
Hvad ønsker De at opnå med klagen (beskriv kort, hvilke krav De gør gældende mod realkreditinstituttet)

Undertegnede erklærer sig herved indforstået med, at realkreditinstituttet uanset tavshedspligt kan afgive oplysninger til Ankenævnet til brug for sagens behandling, og at Ankenævnet kan videresende alle sagens oplysninger til det indklagede realkreditinstitut. Jeg giver endvidere fuldmagt til den ovenfor anførte partsrepræsentant til at repræsentere mig i klagesagen.

, den 2017

 
 
Tilmelding til nyhedsmail med nye kendelser og aktuelle oplysninger.
   
Navn:
Email:
Gentag Email:
   
 
Klagevejledning
 
REALKREDITANKENÆVNET Krabbesholmvej 5 2700 Brønshøj Telefon 33 12 82 00 telefax 33 12 36 01 email: info@ran.dk